Privacybeleid

Ingangsdatum 1 januari 2012

IMO Car Wash respecteert uw privacy en eventuele zorgen op dit vlak. Deze online Privacy Policy biedt u inzicht in de persoonlijke informatie die op onze website wordt verzameld, zoals de vormen en de manieren waarop dit gebeurt, hoe deze informatie eventueel met derden wordt gedeeld en welke keuzes u kunt maken als het op gebruik van deze informatie aankomt. Ook leggen wij u kort uit welke beveiligingsmaatregelen wij nemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen en hoe u contact met ons op kunt nemen met vragen en/of opmerkingen over ons Privacybeleid.

Informatie die wij bijhouden

U kunt op onze website gevraagd worden om persoonlijke informatie zoals uw naam, postadres, emailadres en telefoonnummer. Daarnaast bieden wij gebruikers van onze website diverse online diensten aan die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Om gebruik te maken van deze diensten kunt u ook worden gevraagd om uw persoonlijke informatie.

Als u onze website bezoekt, kan bepaalde informatie worden verzameld met behulp van technologieën zoals cookies, web server logs en zgn. web beacons. Een ‘cookie’ is een bestand dat op uw computer (of ander apparaat waarmee u onze site bezoekt) wordt opgeslagen en uw voorkeursinstellingen op onze website opslaat in uw browser. Een ‘web beacon’, ook wel een ‘internet tag’, ‘pixel tag’ of ‘clear gif’ genoemd, linkt webpagina’s aan de cookies en kan worden gebruikt om informatie die via cookies wordt vergaard terug te sturen naar een web server. De informatie die in dit kader wordt bijgehouden kan bestaan uit uw IP-adres, browserinstellingen, uw operating system, een link naar de website die u naar onze website verwezen heeft, data en tijdstippen van bezoeken aan onze website, uw taalinstellingen en het land en de tijdszone waarin u gevestigd bent. Deze technieken staan verzameling van ‘clickstream data’ toe, waarmee kan worden gevolgd hoe u zich door onze website heeft bewogen.

Op onze website worden ook bepaalde diensten van derde partijen gebruikt om analytische data over het gebruik van onze site te verzamelen; denkt u bijvoorbeeld aan Google Analytics. Deze dienstverleners kunnen mogelijk ook cookies, web server logs en web beacons gebruiken om te bepalen hoe de bezoekers van onze website deze bereiken en hierin voortbewegen. Deze informatie wordt direct door deze derde partijen verzameld. Google biedt hierbij de ‘Analytics Opt-out Browser Add-on’ waarmee u het verzamelen van data door Google desgewenst kunt voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe wordt de informatie die wij verzamelen gebruikt?

Wij kunnen de over u verzamelde informatie gebruiken om:

Onze diensten, producten, evenementen en acties aan u aan te bieden. Dit omvat ook het toezenden van bepaalde marketinguitingen;

Vragen, verzoeken en opmerkingen van uw zijde te verwerken, evalueren en beantwoorden;

Onze bedrijfsvoering en productontwikkeling te voeren, evalueren en verbeteren; onze communicatie te beheren, marktonderzoek te doen, de effectiviteit van onze advertenties en andere marketingactiviteiten te bepalen en beheren en onze websites, producten en diensten up-to-date te houden;

Onze onderneming te beschermen tegen fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden en;

In overeenstemming te handelen met wetgeving, marktstandaarden en onze voorwaarden.

We kunnen deze informatie ook op andere manieren gebruiken waarvoor wij steeds een specifieke melding geven alvorens tot verzameling van deze informatie overgaan.

Het delen van informatie

Uw persoonlijke of anderszins vertrouwelijke informatie die op onze website wordt verzameld, wordt nooit verkocht of gedeeld met derde partijen, tenzij sprake is van één van de navolgende situaties. Het kan voorkomen dat wij deze informatie delen met dienstverleners die onze online services in onze opdracht uitvoeren, zij zijn niet geautoriseerd om uw informatie te delen, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Daarnaast kunnen wij uw informatie openbaren indien (i) wij hiertoe wettelijk of door een andere rechtsbepaling zijn verplicht, (ii) indien wij hiertoe door handhavende organisaties worden verzocht, (iii) indien wij van mening zijn dat openbaring van deze gegevens noodzakelijk is om fysieke of financiële schade aan onszelf of een ander te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar verdacht of daadwerkelijk illegaal handelen. Wij behouden tevens het recht om deze informatie over te dragen indien onze onderneming of een deel hiervan op enig moment zou worden verkocht. Indien een dergelijke verkoop ooit plaats zou vinden, dan zullen wij alle redelijke opties gebruiken om ervoor te zorgen dat de ontvangende partij op een zelfde wijze met diens Privacybeleid zal omgaan als thans het geval is.

Uw rechten en keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes als het aankomt op onze communicatie naar u toe en de informatie die wij over u verzamelen. U kunt contact met ons opnemen (zie onderste paragraaf) om uw voorkeuren te wijzigen, ons te verzoeken uw informatie te verwijderen van maillijsten of andere verzoeken te doen.

Data Transfers

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar andere landen dan het land waar u zelf woonachtig bent en de informatie is verzameld. Deze landen bieden mogelijk niet dezelfde privacywetgeving als het land waarin de informatie initieel werd verzameld. Als data naar een ander land wordt overgebracht, dan beschermen wij deze informatie binnen de kaders van dit Privacybeleid en in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Indien u gevestigd bent in de European Economic Area (EEA) of Zwitserland, dan voldoen wij aan alle wettelijke vereisten die adequate bescherming van uw informatie waarborgen in het geval dat deze informatie zich buiten de EEA of Zwitserland zou gaan begeven. IMO Car Wash is ook gecertificeerd onder het Safe Harbor Privacy raamwerk zoals bepaald door het U.S. Department of Commerce, de Europese Commissie en Zwitserland betreffende het verzamelen, opslaan, gebruik, overdragen en anderszins verwerken van persoonlijke informatie welke wordt overgedragen van de EEA of Zwitserland naar de Verenigde Staten.

Bescherming van persoonlijke informatie

Wij hanteren administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht uw persoonlijke informatie te beschermen tegen gebruik, openbaarmaking, verlies of wijziging als gevolg van een ongeluk of illegaal en/of onbevoegd handelen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien deze maatregelen onverhoopt niet afdoende zouden zijn.

Links naar andere websites

Onze website kan links aanbieden naar andere websites, dit doen wij voor uw gemak en informatievoorziening. Deze websites vallen niet onder de controle en verantwoordelijkheid van IMO Car Wash en hebben doorgaans een eigen (privacy)beleid waarop wij geen invloed hebben en waarvan wij u sterk aanraden deze na te lezen alvorens u deze website gebruikt. IMO Car Wash is onder geen beding aansprakelijk voor enig beleid en enig gevolg dat van doen heeft met websites van derde partijen.

Updates in ons Privacybeleid

Dit online Privacybeleid kan periodiek en zonder kennisgeving worden gewijzigd om veranderingen in ons informatiebeheer weer te geven. De nieuwste versie zal altijd op onze website beschikbaar worden gemaakt, waarbij u bovenaan deze pagina kunt zien in welke periode dit is gedaan. Wij raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig op wijzigingen te controleren.

Hoe neemt u contact met ons op?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, of als u ons wilt vragen om informatie over uzelf te updaten of uw voorkeuren te wijzigen, neemt u dan contact met ons op door ons contactformulier in te vullen.