V AML respektujeme vaše obavy o soukromí. Ochranu osobních údajů klienta považujeme za jednu z klíčových povinností a s osobními údaji nakládáme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou. Níže naleznete veškeré informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, komu je předáváme, jak je chráníme a jaká máte práva po dobu zpracovávání Vašich osobních údajů.

Společnost AML - automobilové mycí linky, spol. s r.o., zapsaná pod sp.zn. C 5208, vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Na Radosti 399, 155 21  Praha 5 Zličín, vystupuje vůči subjektům údajů vždy v pozici správce osobních údajů. S ohledem na rozsah zpracování nejmenovala Společnost Pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní osobou je Jan Valt, jednatel společnosti, e-mail: aml.office@imocarwash.cz.

Jaké osobní údaje Společnost shromažďuje a zpracovává?

Primárně zpracováváme identifikační údaje a kontaktní údaje. V prostorech, kde poskytujeme služby, zpracováváme také kamerové záznamy.

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti – občanského průkazu, podpis,

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);

Kamerové záznamy – pro zajištění bezpečného provozu našich myček a pro předcházení podvodům uchováváme záznamy z prostor, kde poskytujeme naše služby.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen smlouva). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určená podle (objektivních) promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

Odkud osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s poskytováním našich služeb, údaje z dostupných veřejných rejstříků, od obchodních partnerů a z kamerových systémů. Na základě vašeho zvláštního souhlasu můžeme zpracovávat také další údaje, například z internetových prohlížečů.

K jakým účelům Společnost osobní údaje využívá a zpracovává?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu pro splnění povinností, které nám ukládá zákon (např. Zákoník práce, Zákon o účetnictví apod.), za účelem jednání o smlouvě a pro poskytování našich služeb. Z titulu oprávněného zájmu zpracováváme i údaje pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům. S vaším souhlasem zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování.

Komu můžeme osobní údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo společní správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejména o:

  • společnosti skupiny ICGW,
  • poskytovatele IT technologií ke zpracování osobních dat,
  • dodavatele služeb nezbytných pro provoz,
  • poskytovatele specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, HR atp.),

Naši zpracovatelé vždy dodržují minimálně stejný standard zabezpečení vašich údajů jako my samotní.

Dále předáváme vaše osobní údaje státním orgánům, pokud nám to ukládá legislativa (účetní a daňové předpisy apod)

Jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme?

Veškeré osoby, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V oblasti bezpečnosti informací vycházíme z „best practises“ dle mezinárodního standardu ISO27001.

Jaká jsou Vaše práva?

Právo na přístup
Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu
Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)
Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita
Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku
Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu
V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, bližší informace najdete na webových stránkách Společnosti.

Právo na omezení
Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

- popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří

- údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

- zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Právo obrátit se na dohled, soud
Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Osobní informace, které o vás shromažďujeme, můžeme převést do jiných zemí než je země, ve které byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu údajů jako země, ve které jste tyto informace původně poskytli. Při přenosu vašich informací do jiných zemí budeme tyto informace chránit v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jde o shromažďování, uchovávání, používání, přenos a jiné zpracování osobních údajů převedených z EHP nebo Švýcarska do USA, je společnost IMO certifikována podle rámce ochrany soukromí Safe Harbor, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA a Evropskou komisí.