Személyes adataink védelme és biztonsága rendkívül fontos számunkra!

Az adatvédelmi irányelvünk bemutatja, hogy miért és hogyan használjuk fel személyes adatait. Meggyőződhet arról, hogy a velünk megosztott személyes adatait biztonságban tudhatja.

Ezt az oldalt folyamatosan frissítjük, hogy bemutassuk, mit teszünk az Ön személyes adatai védelméért. Ez az irányelv abban az esetben lép életbe, ha ellátogat honlapunkra, használja mobilalkalmazásunkat, vagy e-mailt ír nekünk, ha ír, vagy telefonál nekünk. Bizonyos körülmények között egy külön adatvédelmi nyilatkozatot is megadunk, ami mindig hivatkozik erre az oldalra.

1. Kik vagyunk?

Az IMO HUNGARY Autómosó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.imocarwash.com/hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Jelen a szabályzatban, a „mi”, „nekünk” kifejezések, a International Carwash Group Ltd-hez tartozó,  IMO Hungary Autómosó Kft. márkáját foglalják magukba.

Cégnév: IMO HUNGARY Autómosó Kft.

Székhely, levelezési cím: 1103, Budapest, Gyömrői út 87.
Telefon: +36 (1) 240 33 94
E-mail: imo@imo-carwash.hu.com
Adószám: 10521782-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-075389

Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, vagy személyes adatai használatával kapcsolatban, akkor kérdését e-mailben küldje el a imo@imo-carwash.hu.com címre vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz, az IMO Hungary Autómosó Kft-hez.

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

1992 évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995 évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. Fogalmak

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 1. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.imocrwash.com/hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

5.1 www.imocrwash.com/hu weboldal látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: minőségbiztosítási okok, panaszkezelés.

Adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

Az alábbi információkat automatikusan gyűjtjük össze:

 • Műszaki adatok, beleértve a számítógép internethez való csatlakozásához használt internetes protokoll (IP) címet, a bejelentkezési adatokat, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállításait, a böngészőbe ágyazott típusokat és verziókat, az operációs rendszert és a platformot, és ha hozzáfér weboldalunk mobileszközén keresztül gyűjtjük az egyedi telefonazonosítót
 • A látogatással kapcsolatos információk, beleértve, de nem kizárólagosan a teljes Uniform Resource Locators (URL) és a lekérdezési karakterlánc, a clickstream, a weboldalon és a honlapunkon keresztül (ideértve a dátumot és időt), az Ön által megtekintett vagy keresett oldalakat, letöltési hibák, bizonyos oldalak látogatásának időtartama, oldal interakciós információk (például, de nem kizárólag, görgetés, kattintások és egérmutatók), az oldalról való böngészéshez használt módszerek és az ügyfélszolgálatunk hívására használt telefonszámok szám
 • Információk vásárlásairól, beleértve, a bevételi adatokat, és a megvásárolt szolgáltatás típusát.
 • A weboldalunk keresésére használt kifejezések.

Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

5.2 Külső szervezetek adatfelvétele a honlapon

A Szervezet megbízásából külső szervezetek nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.

A webanalitikai szervezet az IMO HUNGARY Autómosó Kft. megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ (http://www.google.com/intl/hu/privacy/) oldalon ismerheti me

5.3 Kapcsolattartás

A www.imocrwash.com/hu weboldalon történő jelentkezést a Szervezet kapcsolatfelvételként kezeli.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: cégnév, név, email cím, név, telefonszám

Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

 1. A személyes adatok törlése

A(z) IMO HUNGARY Autómosó Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a imo@imo-carwash.hu.com címre kell eljuttatni. A Szervezet a jogszerű törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ellenkező esetben felveszi a kapcsolatot kérelmezővel.

 1. Cookie-k alkalmazása a(z) IMO HUNGARY Autómosó Kft. weboldalán

Mi a cookie?

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

Cookie-k típusai

A Szervezet weboldalán használatos cookie-kat négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló.

Az ICWG és az IMO weboldala és szolgáltatásai csak első fél cookie-kat használnak az elemzési és használati adatok összegyűjtésére weboldalunkon, azzal a céllal, hogy javuljon a felhasználói élmény.

A cookie-k használatával a szolgáltatás automatikusan összegyűjti a személyazonosításra nem alkalmas technikai információkat. Ilyen például az Ön által használt internetböngésző típusa és a weboldal domainje, ahonnan webhelyünkhöz kapcsolódott. Az ilyen típusú információkat összevonhatjuk piackutatási célokra és honlapunk fejlesztésére.

Számos internetböngésző lehetővé teszi számukra, hogy figyelmeztessék Önt, mielőtt tárolta a sütit, vagy teljesen letiltja a cookie-kat.

A cookie-k engedélyezése és letiltása a böngésző használatával

Ha letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos része nem működik.

 1. Google Chrome
 • Kattintson az "Eszköz" ikonra a böngészőben (általában jobb felső sarokban), hogy megnyissa az Eszközök menüt
 • Az Eszközök menüből válassza az "Opciók"
 • Kattintson a bal oldali menüben a "A fedél alatt" fülre.
 • Az "Adatvédelem" részben válassza ki a "Tartalom beállítások" gombot
 • A cookie-k engedélyezéséhez: válassza a "Helyi adatok engedélyezése" opciót
 • A cookie-k letiltásához: válassza az "Összes cookie-k letiltása" opciót

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cookie engedélyezése és letiltása különböző szinteken van a Chrome-ban. A Chrome-ban kínált egyéb cookie-beállításokról a következő oldalon olvashat: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hu&answer=95647

 1. Microsoft Internet Explorer
 • Kattintson a "Eszközök" elemre a böngészőablak tetején, és válassza az "Internetbeállítások"
 • A beállítások ablakban lépjen a "Adatvédelem" fülre
 • Cookie-k engedélyezése: Állítsa a csúszkát "Közepes" vagy az alatt
 • Cookie-k letiltása: Mozgassa a csúszkát a csúcsra, hogy letiltsa az összes cookie-t

Ne feledje, hogy a cookie-k engedélyezésének és letiltásának különböző szintjei vannak az Explorerben. Az Internet Explorerben elérhető egyéb cookie-beállításokról további információt a Microsoft következő oldalán talál: http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 1. Mozilla Firefox
 • Kattintson a "Tools" menüre a böngésző menüjében, és válassza az "Options"
 • Válassza a Privacy panelt
 • Cookie-k engedélyezése: Ellenőrizze a " Cookie-k engedélyezése "
 • Cookie-k letiltása: törölje a jelölést a " Cookie-k engedélyezése "

Vegye figyelembe, hogy a cookie-k engedélyezésének és letiltásának különböző szintjei vannak a Firefoxban. További információ a Mozilla következő oldalán található: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

 1. Opera
 • Kattintson a "Beállítás" gombra a böngésző menüjében, és válassza a "Beállítások"
 • Válassza ki a "Gyors beállítások"
 • A cookie-k engedélyezéséhez: jelölje be a "Cookie-k engedélyezése"
 • A cookie-k letiltásához: törölje a jelet a "Cookie-k engedélyezése"

Megjegyzendő, hogy az Opera számos szinten engedélyezi a cookie-k engedélyezését és letiltását. Az Opera további cookie-beállításairól további információkat az Opera szoftver következő oldalán talál: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 1. Safari az OSX rendszeren
 • Kattintson a "Safari" menüpontra a menüsoron, és válassza ki a "Beállítások" opciót
 • Kattintson a "Biztonság"
 • Cookie-k engedélyezése: A "Cookie-k elfogadása" szakaszban jelölje be a "Csak webhelyről navigálhat"
 • Cookie-k letiltása: A "Cookie-k elfogadása" szakaszban válassza a "Soha"

Ne feledje, hogy a Safari különböző szintű cookie engedélyezése és letiltása van. A Safariban kínált egyéb cookie-beállításokról a következő oldalon olvashat: http://support.apple.com/kb/PH11882

 1. Minden más böngésző

Kérjük, keressen egy "help" funkciót a böngészőben vagy lépjen kapcsolatba a böngésző szolgáltatójával.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szolgáltató a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: SimplePay

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

Tevékenység: Mobil fizetési eszköz

Cégjegyzékszám 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-43

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A(z) IMO HUNGARY Autómosó Kft fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályi kivételektől eltekintve – törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az imo@imo-carwash.hu.com címre kell eljuttatni, amire 15 munkanapon belül választ kap az érintett.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz is fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:+36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.