Warunki korzystania z programu Wash Club

 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI. POPRZEZ REJESTRACJĘ W PROGRAMIE WASH CLUB UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW.

 

Niniejsze warunki wraz z Polityką prywatności IMO Privacy Policy odnoszą się do uczestnictwa w programie Wash Club i regulują stosunki pomiędzy spółką IMO Polska SP. z o.o. (prowadząca działalność pod nazwą IMO), spółką zarejestrowaną w Polscei pod numerem 0000064885, z siedzibą pod adresem 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25E („IMO”, „my” lub „nas”) oraz uczestnikiem w kontekście uczestnictwa w programie Wash Club.

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach lub do zakończenia programu Wash Club w dowolnym czasie według naszego własnego uznania.

 

 1. Jak zostać uczestnikiem

 

Do programu Wash Club można dołączyć na dwa sposoby:

 

 • Poprzez zainstalowanie aplikacji IMO dostępnej za pośrednictwem sklepu z aplikacjami lub sklepu Play („Aplikacja”) i zarejestrowanie się w niej; lub
 • Poprzez rejestrację online pod adresem https://www.imocarwash.com/pl/newsletter/signup/

 

W programie Wash Club nie mogą brać udziału pracownicy spółki IMO Polska Sp. z o.o., operatorzy obiektów IMO ani ich pracownicy, klienci biznesowi ani kierowcy taksówek ani pojazdów typu PHV.  Program Wash Club jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

Poprzez uczestnictwo w programie Wash Club uczestnik może otrzymać bony zniżkowe lub na darmowe mycie lub kody za pośrednictwem Aplikacji, wiadomości e-mail lub w inny sposób („Bony”).

 

 1. Uczestnictwo za pośrednictwem Aplikacji

 

Uczestnictwo w programie umożliwia wyłącznie rejestracja na nazwisko osoby fizycznej, a na nazwisko jednej osoby może być zarejestrowane tylko jedno uczestnictwo. Podczas rejestracji za pośrednictwem Aplikacji uczestnik musi wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, który zostanie zapisany na koncie Wash Club („Wyznaczony pojazd”). Będzie również wymagane wybranie obiektu IMO jako obiektu bazowego.

 

Uczestnictwo za pośrednictwem Aplikacji jest możliwe wyłącznie dla osób, które:

 

 • ukończyły 18 lat;
 • posiadają pełne i ważne prawo jazdy, które umożliwia legalne prowadzenie pojazdów na terenie Polski; oraz
 • są w pełni ubezpieczonymi kierowcami Wyznaczonego pojazdu.

 

Bony wystawione w Aplikacji (w tym w ramach aplikacji „Oferta: Kup 3, otrzymaj 1 gratis”) są przeznaczone wyłącznie dla danego uczestnika i są ważne tylko dla Wyznaczonego pojazdu. Zmiany w zakresie Wyznaczonego pojazdu i zarejestrowanego adresu e-mail są ograniczone do czterech zmian rocznie. Bony są wystawiane w formie kodu QR, który umożliwia nam rozpoznanie Wyznaczonego pojazdu.  Aby otrzymać korzyści z danego Bonu, należy okazać kod QR w Aplikacji. Niektóre bony mogą być dostępne wyłącznie w obiekcie bazowym, wybranym podczas rejestracji w Aplikacji. W takim przypadku informacja o tym znajdzie się na danym Bonie.

 

Zabronione jest udostępnianie swojego konta lub danych logowania (takich jak identyfikator konta i hasło) innym osobom. W przypadku uzyskania wiedzy o nieupoważnionym uzyskaniu dostępu do konta uczestnika, należy niezwłocznie nas o tym poinformować.

 

 1. Aplikacja „Oferta: Kup 3, otrzymaj 1 gratis”

 

Jeżeli uczestnik zarejestrował się w programie Wash Club za pośrednictwem Aplikacji, za każde zakupione trzy, najdroższe w ofercie, mycia w dowolnym obiekcie biorącym udział w programie na terenie Polski w okresie sześciu miesięcy otrzyma jedno darmowe mycie pojazdu („Nagroda w postaci darmowego mycia”).  Do zakupu trzech myć kwalifikujących do uzyskania nagrody nie można wykorzystywać żadnych Bonów ani innych zniżek. Nagroda w postaci darmowego mycia będzie miała postać najlepszego mycia dostępnego w obiekcie, w którym uczestnik odbierze Nagrodę w postaci darmowego mycia. Nagrodę w postaci darmowego mycia można zdobyć i wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od daty rejestracji w programie Wash Club. Nowy okres sześciu miesięcy na zdobycie i wykorzystanie Nagród w postaci darmowego mycia rozpocznie się w dniu wykorzystania Nagrody w postaci darmowego mycia lub w dniu następującym po zakończeniu każdego okresu sześciu miesięcy. Po zakończeniu każdego okresu sześciu miesięcy mycia zakupione podczas tego okresu nie będą już liczyły się do zbierania na poczet Nagrody w postaci darmowego mycia, a wszelkie niewykorzystane Nagrody w postaci darmowego mycia zostaną usunięte z portfela uczestnika w Aplikacji i nie będą już dostępne.

 

 1. Ogólne warunki korzystania z Bonów

 

Poniższe warunki dotyczą wszystkich Bonów wydanych w ramach programu Wash Club:

 

 • Bony nie mają wartości gotówkowej i nie mogą być wymienione na gotówkę.
 • W ramach jednej transakcji można zrealizować tylko jeden Bon, chyba że określono inaczej, i nie można go wykorzystać w połączeniu z inną ofertą lub promocją.
 • Bony mogą być ważne tylko w obiektach uczestniczących w programie i nie są zbywalne.
 • Bony są ważne tylko w okresach promocji lub w okresie ważności podanym na Bonie lub wraz z nim.
 • Bony można wykorzystać jedynie na określony program lub określoną usługę mycia.
 • Bony otrzymane za pośrednictwem Aplikacji należy przedstawić w formie elektronicznej w Aplikacji, aby skorzystać z oferty.
 • Bony w formie papierowej, które są zniszczone lub skopiowane, nie będą akceptowane.

 

 1. Zakończenie uczestnictwa w programie

 

Możemy, według naszego uznania, anulować wszystkie Bony (niezwłocznie i bez uprzedzenia), jeśli uczestnik:

 

 • nie spełnia kryteriów uczestnictwa w programie Wash Club;
 • jest winny niewłaściwego zachowania lub podejrzewany przez nas o niewłaściwe zachowanie (rzeczywiste lub potencjalne) wobec naszego sprzętu lub któregokolwiek z naszych operatorów lub ich pracowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują; lub
 • dopuści się złamania postanowień niniejszych Warunków lub poda fałszywe dane lub będzie o to podejrzewany.

 

 1. Konserwacja i serwis urządzeń

 

W celu utrzymania jakości i dostępności naszych obiektów, jesteśmy zobowiązani do regularnej konserwacji i serwisu naszych urządzeń myjących. W takim czasie świadczenie usług w naszych obiektach może zostać przerwane.  Nie możemy zagwarantować, że nasze maszyny i sprzęt będą w pełni sprawne przez cały czas, a usługi w naszych obiektach mogą być od czasu do czasu zawieszane.

 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe poziomy bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych obiektach. Zapewniamy jasne i jednoznaczne instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi wszystkich urządzeń w naszych obiektach.  Pełne informacje na temat okoliczności wszelkich zdarzeń, które spowodują uszkodzenie lub utratę naszych urządzeń lub mienia uczestnika, należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio operatorowi w obiekcie oraz wypełnić formularz zgłoszenia zdarzenia.

 

 1. Dane osobowe uczestnika

 

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe uczestnika nie zostaną uszkodzone, zniszczone lub ujawnione żadnej osobie trzeciej bez jego zgody i jesteśmy zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

Uczestnik może w każdej chwili zaktualizować swoje dane w Aplikacji, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących zmian Wyznaczonego pojazdu i adresu e-mail, jak określono w części 2 powyżej.

 

W celu uzyskania informacji na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych uczestnika, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną tutaj: https://www.imocarwash.com/pl/polityka-prywatności/

 

 1. Odpowiedzialność

 

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec uczestnika w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem.

 

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszych Warunków nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można było przewidzieć. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub zdarzenia (skutkujące uszkodzeniem lub szkodą dla uczestnika lub pojazdu) wynikające z niewłaściwego użytkowania jakiegokolwiek z naszych urządzeń, z wyjątkiem przypadków spowodowanych przez nasze zaniedbanie.

 

 1. Kontakt z nami

 

Aby skontaktować się z naszych zespołem ds. obsługi klienta, można zadzwonić pod numer 0048 32 307 71 66 lub napisać wiadomość e-mail na adres marketing@imocarwash.pl lub napisać na adres IMO Polska Sp. z o.o., Baczyńskiego 25e, 41-203 Sosnowiec, Polska.

 

W przypadku potrzeby kontaktu z uczestnikiem, skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji. Będziemy kontaktować się wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 

 1. W jaki sposób rozwiązujemy spory

 

Staramy się rozwiązywać wszelkie spory szybko i uczciwie. W przypadku skarg dotyczących naszych usług, które nie zostaną rozwiązane na miejscu, prosimy o przesłanie nam szczegółów dotyczących sporu oraz swoich aktualnych danych kontaktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@imocarwash.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres wskazany w naszej witrynie internetowej. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 5 dni roboczych. Ponadto pragniemy poinformować, że Komisja Europejska udostępnia także platformę rozwiązywania sporów online, do której dostęp można uzyskać tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Uczestnictwo w programie Wash Club nie wiąże się z żadnymi opłatami za uczestnictwo. Bony i nagrody zgromadzone w ramach programu nie mają wartości gotówkowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odstąpienia od któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków od czasu do czasu i w dowolnym momencie, lub do zakończenia programu Wash Club (a tym samym uczestnictwa w nim) z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Należy od czasu do czasu sprawdzać warunki w naszej witrynie internetowej, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami, których dokonujemy, ponieważ są one wiążące dla uczestnika od dnia ich wprowadzenia.

 

Jeżeli sąd uzna, że jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna, wówczas ta konkretna część niniejszych Warunków nie będzie miała zastosowania, ale pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą nadal miały zastosowanie. Opóźnienie w egzekwowaniu jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków nie stanowi przeszkody w późniejszym egzekwowaniu takiego postanowienia lub egzekwowaniu jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków. 

 

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków bądź ich przedmiotu lub utworzenia albo z nimi związanych.

 

 

 

Korzystając ze strony internetowej IMO, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie I Agree