>

POWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KLIENTÓW IMO POLSKA

IMO POLSKA zbiera i przetwarza Państwa informacje osobowe podawane przez Państwa jako naszych klientów lub potencjalnych klientów bądź generowane przez Państwa przy korzystaniu z naszej witryny internetowej www.imocarwash.com , korzystaniu z ofert lub innych usług. Przekazujemy Państwu niniejsze Powiadomienie o Ochronie Prywatności w związku z obowiązującymi przepisami o prywatności, m.in. zgodnie z przepisami wykonawczymi do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) („Przepisami o Ochronie Danych”). Nie stanowi ono części Państwa umowy z jakimkolwiek podmiotem powiązanym z IMO. Dotyczy ono wyłącznie mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii korzystających z naszych usług i wyjaśnia, jakie informacje osobowe Państwo nam podają i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa te informacje w celu świadczenia naszych usług.

IMO świadczy usługi na rzecz naszych klientów. Z tego względu jesteśmy administratorem danych na podstawie obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych. W niniejszym Powiadomieniu przedstawiamy podsumowanie Państwa praw do sprawowania kontroli nad sposobem wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. IMO poinformuje Państwa o wszelkich aktualizacjach, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Niniejsze Powiadomienie może podlegać aktualizacji.  Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług, oznacza to, że przyjmują Państwo do wiadomości treść tego Powiadomienia w każdocześnie obowiązującym jego brzmieniu.

Państwa informacje osobowe

 • Państwa dane osobowe obejmują wszelkie dotyczące Państwa informacje, które Państwa identyfikują lub które umożliwiają Państwa zidentyfikowanie. Obejmują one Państwa imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe, informacje dotyczące płatności, historię transakcji (wydruki i bazy bankowych kart płatniczych), szczegółowe informacje dotyczące odbiorcy, a także mogą one obejmować informacje dotyczące Państwa miejsca pracy.
 • Jeżeli odwiedzacie Państwo nasze myjnie lub biura, to musicie być świadomi, że Spółka nadzoruje kluczowe obszary i pomieszczenia prowadzonej działalności ( a nie osób) wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Sposób dokonywania zapisu nie polega na rejestracji Państwa wizerunku. Obraz jest zapisywany i przechowywany przez okres do 30 dni. Nie korzystamy z oprogramowania do identyfikacji osób. Nie wykorzystujemy zapisów z monitoringu do profilowania. W miejscach stosowania monitoringu są umieszczane odpowiednie informacje o tym. Dane z monitoringu są dostępne wyłącznie dla ściśle określonych osób w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zapisy monitoringu mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Zbieramy różnego rodzaju dane  osobowe z różnych źródeł, np.:

 • Informacje podawane nam przez Państwa bezpośrednio przy korzystaniu z ze świadczonych przez nas usług;
 • Informacje zbierane przez nas o korzystaniu przez Państwa z naszych usług, ofert i promocji;
 • Informacje wynikające z korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej, aplikacji i wszelkich powiązanych działań promocyjnych; 
 •  Informacje podawane w formularzach reklamacji oraz zgłaszania szkód

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych  tj. danych wrażliwych.

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Wszystkie dane osobowe zbierane przez nas od Państwa wykorzystywane są wyłącznie w celu wykonania naszych obowiązków w zakresie świadczenia Państwu usług. Prosimy zwrócić uwagę, że Państwa odmowa lub sprzeciw wobec podania danych osobowych niezbędnych do tych celów może uniemożliwić nam wykonanie konkretnej usługi.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane w ramach realizacji uzasadnionych interesów gospodarczych IMO w celu zapewnienia zarządzania wszelkimi kwestiami technicznymi lub załatwienia Państwa wniosków, wywiązania się z naszych obowiązków i wymogów związanych z prowadzoną działalnością, a także spełnienia wymagań nałożonych na nas na podstawie przepisów prawa i zawartych umów. Ponadto uzasadnione interesy nasze lub osób trzecich mogą obejmować wymóg wykorzystania Państwa danych osobowych w sporze sądowym lub do innych celów dotyczących IMO i podmiotów powiązanych, a także mogą one obejmować konieczność przekazania Państwa danych za granicę. W takim przypadku podejmiemy potrzebne działania w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych Osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.

W naszej działalności nie posługujemy się profilowaniem klientów.

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe do celów marketingowych, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Mają Państwo prawo powiadomić nas, że nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji, w dowolnym czasie.

Niektóre z Państwa danych osobowych są przetwarzane przez nas w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii przechowywane na serwerach dostarczanych przez IMO UK.

Nie pozwalamy na dostęp jakichkolwiek osób trzecich do Państwa danych osobowych, chyba że jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgodnie z niniejszym Powiadomieniem. Możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym podwykonawcom, pośrednikom lub dostawcom, z których korzystamy przy świadczeniu przez nas usług, z zastrzeżeniem, że każdy podwykonawca lub pośrednik musi zgodzić się w formie pisemnej na przestrzeganie standardów prywatności i bezpieczeństwa określonych w niniejszym Powiadomieniu.

W niektórych przypadkach możemy ujawniać Państwa informacje osobowe innym stronom:

 • aby zapewnić zgodność z prawem lub  obowiązującą procedurą prawną (np. nakaz rewizji lub nakaz sądowy) lub uzyskać informacje od organu regulacyjnego do celów prawnych;
 • aby sprawdzić lub wyegzekwować zgodność z zasadami regulującymi świadczenie usług; lub
 • aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo IMO lub odpowiednio podmiotów powiązanych z nami, partnerów biznesowych lub klientów bądź innych podmiotów w uzasadnionym interesie gospodarczym IMO i/lub podmiotów powiązanych z nami.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom gospodarczym w związku ze sprzedażą, przeniesieniem praw i obowiązków, połączeniem lub innym przekazaniem całości lub części przedsiębiorstwa IMO na rzecz takiego podmiotu gospodarczego. IMO może również ujawniać Państwa dane osobowe organom państwowym, jeżeli jest to wymagane zgodnie z prawem. W każdym przypadku, w którym musimy udostępnić Państwa informacje osobowe, ograniczymy rodzaj i kategorie informacji  jedynie do niezbędnego zakresu.

W jaki sposób chronimy Państwa informacje osobowe 

IMO rozumie, że przechowywanie danych w bezpieczny sposób ma zasadnicze znaczenie. IMO przechowuje dane osobowe i inne informacje z wykorzystaniem odpowiednich fizycznych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa mających zabezpieczyć je przed możliwym do przewidzenia ryzykiem, np. nieuprawnionym wykorzystaniem, dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją. Wprawdzie w dobrej wierze podejmujemy działania, aby przechowywać zbierane przez nas informacje w bezpiecznym środowisku operacyjnym niedostępnym publicznie, jednak nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Ponadto, chociaż pracujemy nad zapewnieniem integralności i bezpieczeństwa naszej sieci oraz systemów, nikt nie może zagwarantować, że podejmowane środki bezpieczeństwa uniemożliwią „hakerom” bezprawne uzyskanie takich informacji.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy Państwa dane osobowe dotyczące korzystania z naszych usług przez czas trwania relacji z danym klientem oraz przez 7 lat po transakcji ze względu na wymogi prawa podatkowego. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat ( tj. do czasu przedawnienia możliwych roszczeń). Po upływie tego okresu dane dotyczące Państwa i korzystania przez Was z usług będą usunięte. Wszelkie informacje, które podali nam Państwo do celów marketingowych, będą przechowywane do czasu powiadomienia nas, że nie życzą sobie Państwo dłużej otrzymywać  od nas informacji lub przez trzy lata od czasu Państwa ostatniego kontaktu z nami. 

Powiadomienia o innych usługach i produktach IMO

Pragniemy wykorzystywać Państwa imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w celu informowania Państwa o naszych przyszłych lub nowych usługach, ofertach, za Państwa zgodą. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, będą Państwo mieli prawo do jej wycofania jako dostępną opcję w każdej wiadomości elektronicznej. Ponadto, mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo wskazane poniżej prawa dotyczące Państwa danych osobowych, przysługujące na podstawie Przepisów o Ochronie Danych Osobowych:

 • mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych oraz zapewnienia prawidłowości Państwa danych osobowych;
 • mają Państwo prawo wycofać Państwa zgodę w dowolnym czasie w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych za zgodą (wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania za zgodą przed jej wycofaniem);
 • mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym do wszelkich celów marketingu bezpośredniego,
 • mają Państwo prawo żądać poprawienia Państwa danych osobowych lub usunięcia przez nas Państwa danych;
 • mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (może to jednak negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Wam usług);
 • mają Państwo również prawo przesłać Państwa dane osobowe innemu usługodawcy, jeżeli są one przetwarzane za zgodą, a po otrzymaniu Państwa pisemnego wniosku przekażemy Państwu odpowiednie dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania innemu usługodawcy.

W celu wykonania tych praw prosimy skontaktować się pod adresem: Karolina Czerwonka, [email protected]

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na sposób postępowania przez nas z Państwa danymi osobowymi, wówczas mogą Państwo skontaktować się z nami my zaś zbadamy sprawę i niezwłocznie udzielimy  Państwu odpowiedzi.

Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, wówczas mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Powiadomienia lub postępowania przez nas z Państwa danymi, prosimy skontaktować się z nami pod adresem:  Karolina Czerwonka, [email protected]